The Fog, Dashashwamedh Ghat - Varanasi - Uttar Pradesh